B: Manuál pro odběry primárních vzorků:

b 1. Základní informace:

Hematologická vyšetření, koagulační vyšetření, imunohematologická vyšetření a vyšetření infekčních markerů se provádějí z odběrů:

1. Žilní krve:

a)    do K2(3)EDTA (krevní obraz, imunohematologická vyšetření, vyš. infekčních markerů),

b)    do citrátu sodného 0,109 M (tj. 3,2%), (koagulační vyšetření),

c)    do pufrovaného citrátu sodného 0,105 M (sedimentace erytrocytů),

d)    bez protisrážlivého činidla (sérum), (vyšetření infekčních markerů, event. jiná - viz níže),

2. Kapilární krve (bez protisrážlivého činidla)

       Pro vyšetření PT(INR) na CoaguCheck XS.

3. Kostní dřeně a trepanobiopsie – ambulantní odběr a nátěr na podložní sklíčko.

4. Jiných tělních tekutin – do K2(3)EDTA

 

    

b 2. Žádanka Žádanka pro hematologickou laboratoř musí obsahovat:

ü  Číslo pojištěnce (rodné číslo).

ü  Jméno a příjmení pacienta.

ü  Kontakt na pacienta (fakultativně).

ü  Pohlaví pacienta.

ü  Zdravotní pojišťovnu pacienta.

ü  Kód žádajícího oddělení (u externího lékaře IČZ, odbornost a adresu pracoviště).

ü  Kód základní diagnózy a event. dalších diagnóz.

ü  Požadovaná laboratorní vyšetření.

ü  Datum a čas odběru biologického materiálu.

ü  Kdo odebral a jeho podpis.

ü  Druh primárního vzorku.

ü  Podpis a razítko ošetřujícího lékaře (v případě papírové formy žádanky).

 

Požadavkový list na vyšetření trombofilního stavu: Žádanka k vyšetření trombofilního stavu

 

ü  Viz výše a navíc pečlivě vyplnit všechny další požadované údaje na žádance.

 

Požadavkový list na vyšetření prenatální a předoperační: Žádanka pro prenatální vyšetření

 

ü  Viz výše a navíc pečlivě vyplnit všechny další požadované údaje na žádance.

 

Výjimkou jsou samoplátci, kteří přicházejí bez žádanky a dle „CENÍKU“ viz. https://www.nempk.cz/informace/cenik zaplatí určené vyšetření v pokladně a poté jim bude proveden odběr a požadované vyšetření.

 

b 3. Označení biologického materiálu:

Pro jednoznačnou identifikaci je nutné označit biologický materiál minimálně:

ü  Číslem pojištěnce (tj. Rodným číslem)

ü  Jménem a příjmením pacienta

 

b 4. Výjimky při vyplňování žádanky a označení biologického materiálu:

U neznámé osoby (např. osoby v bezvědomí bez základních identifikačních údajů nebo s nekompletní identifikací) je možné provést vyšetření, ale odesílající oddělení je povinno o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost materiálu a žádanky viz Trauma plán (aktuální verze v DMS NPK).

 

b 5. Správný odběr a transport vzorků:  Odběr biologického materiálu, Transport biologického materiálu

 

Správný odběr vzorků na koagulační vyšetření:

Nesrážlivá krev (citrát sodný: 0,109M), zatažení žíly lehké - ne déle než 1 minuta, dodržet množství označené na zkumavce a alespoň 5x pomalu promíchat otáčením zkumavky (nahoru/dolů).

V případě odběru více zkumavek najednou odebrat na koagulační vyšetření 2. zkumavku v pořadí.

Stabilita vzorku (citrátové krve) po odběru: 1-2 hod. a poté centrifugovat

(speciální zkumavka CTAD až 4 h – viz níže)

 

 

Transport vzorků na koagulační vyšetření:

Skladovat při teplotě 15-25 °C, neskladovat při teplotě 2-8 °C a transportovat do laboratoře co nejdříve – nejlépe do 1-2 hodin od odběru!

 

 

Speciální odběrový systém na koagulační vyšetření CTAD

Natrium citrát + Theophylin + adenosin + dipyridamol :

Takto odebraný materiál na koagulační vyšetření je možné transportovat do 4 hodin po odběru při teplotě 15-25 °C. Možné využít při svozu materiálu z odlehlejších ambulancí praktických lékařů.

 

Správný odběr vzorků na hematologické vyšetření KO + DIF + RTC:

Stabilita vzorku po odběru: 5 hodin

K2(3)EDTA - nesrážlivá krev, dodržet množství dané pro použitý odběrový systém, po odběru alespoň 5x pomalu promíchat otáčením zkumavky (nahoru/dolů).

 

 

Transport vzorků na vyšetření hematologické KO + DIF + RTC

Při teplotě 15-25 °C dodat do laboratoře do 5 hodin od odběru.

 

 

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky odebrané na hematologická vyšetření v K2(3)EDTA jsou skladovány 24 hodin při teplotě

2-8 °C. Na požádání je možné provést dodatečné analýzy, a to pokud jsou v souladu s preanalytickou fází vyšetření.

 

 

Odběr vzorku tělních tekutin

Stabilita vzorku po odběru: 5 hodin

K2(3)EDTA (4ml) dodržet množství dané pro použitý odběrový systém, po odběru alespoň 5x pomalu promíchat otáčením zkumavky (nahoru/dolů).

 

 

Správný odběr vzorků na imunohematologická vyšetření:

 

Stabilita vzorku po odběru: 5 hodin při teplotě 15-25 °C, 24 hodin při teplotě 2-8 °C

Venózní srážlivá krev či lépe nesrážlivá (EDTA) krev (nejméně 2ml).

Pozor:!!! Na štítku s identifikačními údaji pacienta na zkumavce musí být rovněž podpis sestry, která odběr provedla!!! - jedná se o vyšetření krevní skupiny a zkoušky kompatibility.

Transport vzorků na imunohematologické vyšetření

Při teplotě 15-25 °C dodat do laboratoře do 5 hodin od odběru. Při teplotě 2-8 °C dodat do laboratoře do 24 hod od odběru.

 

Skladování vzorků a dodatečné analýzy v imunohematologické laboratoři:

Vzorky jsou skladovány 1 týden. O dodatečné analýzy je možné požádat do 48 hodin.

 

Správný odběr vzorků na vyšetření infekčních markerů:

 

Správný odběr: venózní srážlivá krev či lépe nesrážlivá (EDTA) krev (nejméně 2 ml).

Stabilita vzorku po odběru: 5 hodin při teplotě 15-25 °C, 24 hodin při teplotě 2-8 °C

Pozor:!!! Do 24 hodin musí dojít k centrifugaci vzorku a oddělení séra či plazmy od krevního koláče, aby nedošlo k hemolýze!!! - Případná hemolýza by mohla ovlivnit výsledek.

Transport vzorků na vyšetření infekčních markerů

Při teplotě 15-25 °C dodat do laboratoře do 5 hodin od odběru. Při teplotě 2-8 °C dodat do laboratoře do 24 hod od odběru.

 

Skladování vzorků a dodatečné analýzy ve virologické laboratoři:

Vzorky jsou skladovány 1 týden. O dodatečné analýzy je možné požádat do 48 hodin.

 

 

V laboratoři je denně sledována přesnost a správnost veličin systémem vnitřní kontroly kvality. Laboratoř je rovněž napojena na systém externí kontroly kvality a vlastní platné certifikáty z této oblasti. Hematologická, koagulační a imunohematologická laboratoř jsou pracoviště s nepřetržitým provozem.

 

Urgentní (statimová) vyšetření (doba odezvy 1 hodina):

Vyšetření v režimu statim (S) je provedeno co nejdříve po dodání vzorku do laboratoře, nejpozději do 1 hodiny od příjmu vzorku v laboratoři. Pokud není žádanka zadána elektronicky, výsledek se telefonicky hlásí.  O hlášení se učiní záznam do komentáře k žádance (čas hlášení, jméno sestry nebo lékaře - komu byl výsledek hlášen a jméno pracovníka, který výsledek nahlásil).       

 

Odběrové systémy:

Doporučené odběrové systémy (vždy s CE značkou): např. Sarstedt , BD Vacutainer,  Vacuette Greiner a další, jim podobné.

Na požádání poskytneme externím pracovištím vhodné odběrové zkumavky - informace u vedoucí laborantky. Doporučené odběrové systémy nejsou závazné. Odebraný vzorek budeme respektovat, pokud bude odebrán správně, do správného prostředí, bude odebráno předepsané množství a odběrový systém bude použit před datem exspirace.

Příklady odběrových systémů:

 

 

Sarstedt: druhy akceptovaných odběrovek a způsob použití (příklad)

Barva víčka

Prostředí/objem

Druh vyšetření

 

Kalium - EDTA / 2,6 ml

Hematologie (KO)

 

Citrát sodný 1:10(0,109M)/3,0 ml

Koagulace

 

Sérum – gel /4,9 ml

Infekční markery

 

Kalium -EDTA /4,9 ml

Imunohematologie (ZK, SCR Ab, KS)

 

Kalium – EDTA / 2,7 ml

Tzv.TROMBOEXACT

Trombocytopenie (v.s. falešná)

 

 

BD Vacutainer: druhy akceptovaných odběrovek a způsob použití (příklad)

Barva víčka

Prostředí/objem

Druh vyšetření

 

Kalium –EDTA / 2,0 ml

Hematologie (KO)

 

Citrát sodný 0,109M /2,7 ml

Koagulace

 

Sérum – gel / 5,0 ml

Infekční markery

 

Kalium - EDTA / 6 ml

Imunohematologie (ZK, SCR Ab, KS)

 

 

Vacuette Greiner: druhy akceptovaných odběrovek a způsob použití (příklad)

Barva víčka- viz níže tabulka

Prostředí/objem

Druh vyšetření

 

Kalium – EDTA / 2,0 ml

Hematologie (KO)

 

Citrát sodný 0,109M /2,7 ml

Koagulace, agregace PLT

 

Sérum – gel / 5,0 ml

Infekční markery

 

Kalium - EDTA / 6 ml

Imunohematologie (ZK, SCR Ab, KS)

 

Citrát sodný 1:4

FW

 

Lithium heparin + gel

Infekční markery