Vydávání výsledků na HTO Litomyšlské nemocnice

 

1. Účel

Tento pokyn popisuje proces výstupní kontroly výsledků, jejich distribuci a uložení na pracovišti.

 

2. Oblast platnosti

Pokyn je závazný pro všechny laborantky, lékaře a VŠ nelékaře  HTO Litomyšlské nemocnice. 

 

3. Použité zkratky a pojmy

LIS – laboratorní informační systém

SW – software

VL – vedoucí laboratoře

– vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník s odpovídajícím vzděláním

 

Varovná (kritická) hodnota - výsledek vyšetření, na který je nutné neprodleně upozornit požadující subjekt, a to nejpozději do 1 hodiny.  Hlášení patologických výsledků

 

4. Odpovědnosti a pravomoci

Určení odpovědnosti a pravomoci při validaci a vydávání laboratorních výsledků na klinická pracoviště je v kompetenci primáře oddělení HTO.

Kompetence přidělené jednotlivým pracovníkům při vydávání výsledků pro jednotlivé laboratoře jsou popsány - viz níže. Pravomoc opravovat již vydané výsledky laboratorních vyšetření je popsaná - viz níže. 

 

5. Vlastní popis předmětu

Výsledky laboratorních vyšetření jsou předávány na klinická pracoviště po autorizaci výsledků v elektronické, nebo papírové podobě. Předání ostatních výsledků v tištěné podobě zajišťujeme vlastním svozem nebo přes podatelnu Litomyšlské nemocnice.

Podle naléhavosti požadavku (vitální indikace, statim, rutina) a charakteru vyšetření je výsledek klinickému pracovišti k dispozici v časovém intervalu, který odpovídá doporučení odborných společností, viz doba odezvy laboratoře v Laboratorní příručka.

Laboratoř okamžitě informuje lékaře (nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta), jsou-li výsledky v kritických intervalech - viz  Hlášení patologických výsledků

 

5.1. Autorizace výsledků

 

Hematologická a koagulační laboratoř:

Vydávání a podepisování výsledků

Výsledky krevních obrazů a koagulačních vyšetření se v pracovní době podepisují ve zdvojeném režimu. Nejprve je v režimu RUTINA/STATIM podepíše úseková laborantka a následně je potvrdí VŠ  nebo jiný laborant. Ve službě tyto dva podpisy provede jedna osoba.

Pokud se výsledky tisknou, tak LIS provede automatický podpis. Na výsledkové listině se pod kontroloval a uvolnil zobrazí osoba, která provedla druhý stupeň kontroly.

U patologických výsledků krevního obrazu laborantka přidá morfologické vyšetření dle pravidel nastavených v labXpertu – viz Kriteria pro zhotovení Dif PP. Podobně může do žádanky přidat i vyšetření RTC, pokud během analýzy KO vyšetřil Mindray BC - 6200 i retikulocyty. Další hodnocení v případě nutnosti provede laborantka ihned nebo event. ponechá na VŠ a podepsaný výsledek ponechá v rozpracovaných žádankách. V případě nutnosti patologický výsledek ihned konzultuje s lékařem HTO.

Výsledky výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé se telefonicky oznamují bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu nebo zda bylo zadáno externě či interně.

Viz. Hlášení patologických výsledků lékaři, který vyšetření požadoval.

 

 

 

 

Laboratoř infekčních markerů:

Vydávání a podepisování výsledků

Tištěné výsledky jsou po podepsání lékařem nebo vysokoškolákem nelékařem oddělení HTO poslány v zalepené obálce příslušnému lékaři. Výsledky interpretuje vždy lékař, příp. vysokoškolák nelékař.

Reaktivní výsledky či výsledky vyhodnocené jako šedá zóna ověřujeme konfirmačními testy tzn. vzorek v nejkratším možném čase  zašleme na konfirmační vyšetření do příslušné referenční laboratoře SZÚ Praha. Výsledek konfirmace sdělíme lékaři, který vyšetření požadoval obratem.

Data z analyzátoru jsou přenesena on-line do LIS. Data v LIS se přenesou z virologické laboratoře do transfúzního programu po uzavření a podepsání výsledku. Výsledky v transfúzním programu slouží (spolu s dalšími kritérii) k rozhodnutí o propuštění transfúzního přípravku do skladu a event. i k výdeji. Primární dokumentaci předá laborantka kvalifikované osobě ke kontrole a poté založí do příslušného šanonu ve virologické laboratoři.

Vložení výsledků: manuálně do LIS se vkládají pouze výsledky RPR u prenatální poradny. 

 

Imunohematologická laboratoř

Výsledky dárců krve: Výsledky dárců krve přechází do transfúzního programu TIS. Kvalifikovaná osoba je kontroluje s primární dokumentací. Primární dokumentace se zakládá – šanon dárců krve. 

Výsledky prenatální poradny a interních event. externích pacientů:

Žádanku (externí) vložit do TIS  viz Příjem biologického materiálu na HTOa založit (dle  Řízení dokumentů z záznamů). Interní žádanku přijmout v TIS viz Příjem biologického materiálu.  Primární výsledky laborantka z analyzátoru Galileo ECHO pošle do TIS. Archivace výsledků v TIS – archiv. Veškerá primární dokumentace se tiskne a zakládá do šanonů (zvlášť zkouška kompatibility, zvlášť ostatní). Výsledky poslat dle druhu požadavku - interní i externí požadavky podepsat v TIS. Výsledky externí vytisknout, nechat podepsat VŠ a poslat v zalepené obálce příslušnému lékaři. Výsledky v pracovní době i mimo pracovní dobu podepisuje v TIS laborantka. Sporné nebo patologické výsledky (např. pozitivní screening protilátek) vždy konzultuje s lékařem nebo vysokoškolákem nelékařem.

Výsledky v tištěné podobě vždy obsahují razítko a podpis vysokoškoláka lékaře nebo vysokoškoláka nelékaře event. pověřené laborantky.

Výsledky výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé se telefonicky oznamují bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu nebo zda bylo zadáno externě či interně.

Viz hlášení patologických výsledků lékaři, Hlášení patologických výsledků.

 

5.2. Oprava nesprávných výsledků odeslaných na klinická pracoviště

   1. Pracoviště, která jsou napojena na NIS (TIS - AMIS), (Openlims - KIS)

Je možné provést opravu konkrétního výsledku v LIS  a do komentáře (memo k žádance) výsledku napsat proč, kdy a kým byla oprava provedena. Požadující pracoviště, kterého se výsledek týká je telefonicky informováno o opravě výsledku. Oprava údajů v žádance např. změna rodného čísla se řeší v NIS (provede oprávněná osoba IT).

   2. Pracoviště bez napojení na NIS

Tato pracoviště jsou po zjištění nesprávné hodnoty ve výsledku ihned telefonicky informována o změně  hodnoty výsledku a dodatečně je jim zaslán správný výsledek. Zároveň je v žádance do komentáře zapsána skutečnost o opravě výsledku.

 

Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu, je evidován. Osoba, která neshodu zjistila, vystaví záznam o neshodě a informuje kompetentní osobu, která přijme nápravná a preventivní opatření.

 

5.3  Telefonické sdělování výsledků:

STATIM: pro externí pracoviště se telefonicky sděluje vždy a to do 1 hodiny od příjmu vzorku.

Informaci o hlášení výsledku: kdo, kdy (hodina), komu se zapíše přes ikonu „Nahlášení výsledku“ k výsledku. Kompletní výsledek se posílá zároveň elektronicky a tištěnou formou. 

Pracoviště interní, které pracují v režimu NIS obdrží výsledek ihned po podepsání laborantkou, VŠ nelékařem nebo lékařem.

Sdělení výsledku na požádání:

1. Lékaři, který vyšetření požadoval: (po sdělení IČZ nebo hesla) sdělí výsledek laborantka, vysokoškolák nelékař nebo lékař.

2. Pacientovi nebo rodinnému příslušníkovi apod.: výsledky přímo pacientovi nebo rodinným příslušníkům se z laboratoře telefonicky nesdělují, jedině je-li předem stanoveno (při odběru vzorku) heslo.

Lékař, event. sestra z hematologické ambulance prokazatelně známému pacientovi může výsledek také sdělit (vždy na předem dané heslo). Výsledek je dále předán běžnou formou (papírovou formou, příp. elektronicky).

 

5.4  Výsledek vyšetření s varovnou (kritickou) hodnotou

Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku), event. představuje epidemiologické riziko, musí být sdělen požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění. Tento druh výsledku hlásí laborantka, VŠ nebo lékař. Skutečnost o telefonickém nahlášení výsledku je v LIS zapsána přes ikonu „Nahlášení výsledku“, ve které se vybere komentář „Kritické výsledky úspěšně nahlášeny“. Varovné (kritické) hodnoty výsledků laboratorních vyšetření jsou uvedeny v tabulce varovných (kritických) hodnot: Hlášení patologických výsledků

5.5. Doba odezvy laboratoře

Viz: Laboratorní příručka

 

5.6. Archivace výsledků

Výsledky jsou uloženy v archivu LIS neomezenou dobu.

Denní kniha výsledků: výsledky všech laboratoří HTO se archivují na serveru nemocnice LIN a od 1.1.2021 se již denní kniha výsledků netiskne.

Primární záznamy jsou  uloženy přímo v analyzátorech (Mindray, ACL TOP) a zálohují se ve složce HTO dokumenty a archivují se neomezenou dobu. Způsob archivace viz. Mindray – BC 6200/1 a barvící linka SC – 120, ACL TOP – pracovní postup  Ve virologické laboratoři se primární dokumentace tiskne z analyzátoru Evolis.

V imunohematologické laboratoři se primární dokumentace tiskne z analyzátoru Galileo Echo, kde se také 1x v měsíci archivuje na CD.

 

5.7 Související dokumenty

Spisový řád NPK, Laboratorní příručka kvality, Pokyn pro řízení a prevenci neshod, Neshoda v laboratori, Hlášení patologických výsledků.

Výdej výsledků: Výdej výsledků pro pacienty a Pověření k výdeji výsledků

Záznamy:

Výsledky vyšetření:

ü  Denní kniha výsledků (elektronicky)

ü  Primární dokumentace ze všech analyzátorů v tištěné nebo elektronické podobě.

 

5.8. Popis výsledků pro jednotlivé laboratoře HTO Litomyšlské nemocnice.

 

v  Vzhled a obsah výsledků z hematologické a koagulační laboratoře:

 

Výsledek obsahuje tyto údaje:

1. Identifikační údaje:

2. Údaje o výsledcích:

 

 

v  Vzhled a obsah výsledků z laboratoře infekčních markerů a z imunohematologické laboratoře:

 

Výsledek obsahuje tyto údaje:

1. Identifikační údaje:

2. Údaje o výsledcích:

 

Vydávání a podepisování výsledků:

Viz výše kap. 5.1. Autorizace výsledků

 

 

5.9. Uvolňování výsledků přímo pacientům:

Výsledek přímo pacientovi může být vydán na průkaz totožnosti, který obsahuje jeho fotografii (občanský průkaz, řidičský průkaz, Pas) a tato skutečnost bude zapsána do  Výdej výsledků pro pacienty. Rodinnému příslušníkovi pacienta či jiné osobě bude výsledek vydán na předem zadané heslo a tato skutečnost bude zapsána do Výdej výsledků pro pacienty eventuálně do sešitu č.1.

 

5.10. MLČENLIVOST

Při vydávání výsledků je dodržena mlčenlivost všech pracovníků, která je v souvislosti s výsledky laboratorních vyšetření v Litomyšlské nemocnici a NPK v rámci akreditace nastavena dle platných směrnic.

 

 

Konzultace výsledků v laboratoři HTO poskytuje:

Prim. MUDr. Zdeňka Fenclová

MUDr. Simona Leníčková

 

tel: 461 655 430,  461 655 435