Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

Abstrakt

Popis transportu biologického materiálu od žadatelů (praktických lékařů, nebo laboratorních a klinických pracovišť NPK a.s.) na určená pracoviště. Popis transportu transfuzních přípravků.

 

Použité zkratky a pojmy:

HTO: Hematologicko transfuzní oddělení

PV: Příjem-výdej

NPK a.s.: Nemocnice Pardubického kraje 

 

Odpovědnosti a pravomoci:

Za přípravu podmínek transportu biologického materiálu odpovídají ta oddělení nemocnic, která vyšetření požadují. Správně zabalený materiál je označen způsobem skladování během přepravy a je vybaven požadavkem na přepravu („lístek na sanitku“).

Za uchování materiálu před transportem a jeho správné vybavení k transportu odpovídá: pracovník laboratoře HTO, kde se materiál do odjezdu shromažďuje.

Za transport materiálu odpovídají: pracovníci přepravy NPK a.s.

Za nápravná opatření odpovídá: primář HTO, vedoucí laborantka a vedoucí laboratoře HTO

 

Vlastní popis předmětu:

Směrnice popisuje transport biologického materiálu z klinických pracovišť, ambulantních lékařů a laboratoří do smluvních a spolupracujících laboratoří. Popisuje také všeobecné zásady manipulace s biologickým materiálem v rámci preanalytické fáze, včetně zaznamenávání manipulace s materiálem tj. záznam balení a odeslání materiálu, příp. centrifugace a stažení séra (pracovník a čas).

 

Transport biologického materiálu:

Transport biologického materiálu je zabezpečován dopravní službou. Organizace transportu je řízená ve spolupráci se zaměstnancem dopravní služby tak, aby byly dodržovány všechny podmínky preanalytické fáze.

Obecné podmínky transportu:

·  transport musí být dostatečně rychlý a nastavený podle podmínek definovaných v laboratorní příručce cílové laboratoře

·  při plánování času odběru pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku do cílové laboratoře

·  je nutné zajistit ochranu a transport vzorku dle požadavků na preanalytickou fázi, a to v transportních boxech vytemperovaných na požadovanou teplotu a vybavených vložkami, které požadovanou teplotu udržují a max/min teploměrem

·  vzorky by měly být transportovány zároveň se žádankami, ale odděleně od nich.

·  vzorky biologického materiálu by měly být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka ani žádanka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem.

·  při odběru srážlivé krve je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (cca 20 minut při pokojové teplotě), čímž se zabrání možné hemolýze

 

Speciální podmínky transportu - u citlivých analýz je nutné dodržet časové nároky na transport v souladu se stabilitou analytu.

Konkrétní požadavky pro transport vzorků jsou detailně popsány v laboratorní příručce příslušné laboratoře – podmínky pro správný transport vzorku do cílové laboratoře zjistí pracovník oddělení, které materiál chystá a balí a zajistí jeho dodržení tak, že správnou informaci o přepravě předá laborantce na příjmu HTO a také je tato informace uvedena na obalu materiálu.  Žádanky s údaji o pacientech musí být transportovány v uzavřené obálce a řidič musí při opuštění vozidla toto vozidlo uzamknout.

 

Centrální příjem biologického materiálu pro přepravu

Příjmové místo: „příjem-výdej“ HTO LIN

 

Povinnosti předávajícího a přijímajícího:

Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem, má povinnost jej předat do rukou pracovníka na příjmu. Pokud tento pracovník není přítomen (při pohotovostní službě), použije k jeho přivolání zvonek a vyčká jeho příchodu.

Při přebírání biologického materiálu jsou pracovníci HTO LIN povinni zkontrolovat:

Zda je materiál správně zabalen.

Zda je vyznačen způsob přepravy (teplota při skladování a transportu).

Zda je určena cílová laboratoř včetně přesné adresy.

Zda je vypsán doklad o přepravě.

 

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu k transportu na příjmu HTO LIN

V kompetenci pracovníků HTO je materiál k transportu odmítnout, a to v případě že není splněn některý z výše uvedených bodů.

 

Přeprava transfuzních přípravků: krve (ERD) a plazmy

 

·  Řidič sanitky převezme od laborantky dodací list, který čitelně podepíše.

 

·  Řidič opatrně manipuluje s převozními bednami, zmražená plasma je velmi křehká

 

·  Transfúzní přípravky jsou převáženy co nejkratší trasou, přepravní bedny jsou chráněny v sanitním vozem         před sluncem

 

·  V cílovém zdravotnickém zařízení řidič předá dodací list.                                                                                                     Přebírající laborantka vyplní formulář, který je uložen v jedné z přepravních beden. Řidič zkontroluje, zda je zapsán čas předání a převezme zpět Minilogy a event. i jiné teploměry (Datalogery).

 

·  Po příjezdu neprodleně řidič odevzdá přepravní bedny s Minilogy a event. jinými teploměry (počty a typy na dodacím listu) a také vyplněné formuláře na HTO. Je nutná okamžitá kontrola transportních teplot! V případě odchylky je neprodleně informováno pracoviště, které transfuzní přípravky převzalo.

 

 

Pro dodržení podmínek transportu biologického materiálu a transfuzních přípravků (TP) jsem se seznámil(a) s tímto aktuálním dokumentem a seznámení podepisuji na:

Formulář:  Záznam o seznámení s dokumentem.